Kommunen æder ikke af Sømosen
Debat Carina Sciacca, tak for dit læserbrev. Din påstand, at Ballerup Kommune spiser af naturen i Sømosen, er ikke korrekt.

Vi bygger ikke i naturen. Al bebyggelse til bolig- og uddannelsesformål er sket på private ejendomme i overensstemmelse med vedtagne lokalplaner fra de seneste 40-50 år.

Som resten af hovedstadsregionen udvikler vores kommune sig. Størstedelen af de kommende års byggeri vil ske ved fortætning af allerede bebyggede kvarterer og bymidter. Så det grønne regnskab vil blive påvirket positivt og negativt af mange andre forhold.

Den natur, der efter naturbeskyttelsesloven er udpeget som beskyttet, ligger inden for det område, der er omfattet af Sømose-fredningen. Ved fredningssagen for 12-13 år siden blev området udvidet med en bræmme syd og vest om mosen. Med det aktuelle lokalplanforslag har vi desuden sikret, at det kommende byggeri bliver holdt uden for søbeskyttelseslinjen omkring mosen.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om byggeriets omfang og højde. Boligbebyggelsen nærmest mosen vil blive i en-to etager, mindre end det der gælder for de omkringliggende erhvervsbebyggelser.

Ved en beklagelig fejl kan man i redegørelsen til det aktuelle lokalplanforslag læse, at der kan opføres op mod 433 studieboliger. Det reelle tal er 384. Sammen med de forventede 83 familieboliger bliver det samlede antal således højst 467 boliger, hvoraf langt hovedparten vil blive etværelses lejligheder til én person.

Fra et stort opland i både Herlev og Ballerup Kommune ledes der regnvand til Sømosen. I begge kommuners sektorplaner for regn- og spildevand er Sømosen et regnvandsbassin med en enorm kapacitet. Omfanget af det aktuelle byggeri og dets belagte arealer er helt i overensstemmelse med de gældende planer. Ud fra vores beregninger bliver der tale om en forøgelse af vandtilførslen fra vest på 1-1½ procent. Muligvis kan dette om nogle år nødvendiggøre en udvidelse af mosens og åernes kapacitet. Men det er en anden historie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *