Nu går budgetsnakken i gang
budget-regnskab-COLOURBOX.jpg
Budgetforhandlingerne er i gang. Foto: Colourbox
Budget2017 Torsdag var der budgetoplæg og nu skal partierne i kommunalbestyrelsen byde ind med ønsker og visioner. Vi har fået en snak med hver af de fem gruppeformænd fra partierne i Kommunalbestyrelsen for at høre, hvad de har af ønsker til budgetforhandlingerne.

Det er tid til at få styr på den kommunale husholdning for det nye år. Torsdag lagde borgmester Jesper Würtzen (A) op til kommende debat om budget på det årlige budgetseminar, hvor Socialdemokraternes visioner for kommunen blev fremlagt. Samtidig var det tidspunktet, hvor de andre partier i kommunalbestyrelsen kunne kommenter oplægget og byde ind deres visioner og ønsker.

Hvem får et aftryk?

Nu skal de egentlige såkaldt bilaterale forhandlinger i gang, hvor partierne forhandler en til en og ad den vej får strikket en aftale sammen.

Sidste år endte det med et ’smalt’ forlig, bestående af Venstre og Socialdemokratiet, men allerede nu lyder der positive toner i forhold til oplægget.

Ifølge partilederne er der tale om et ganske imødekommende budgetforslag, der har taget højde fort en række af de ting, som de andre partier har på hjerte.

Nu er det så op til forhandlerne og se, om der kan blive et bredt forlig hvor alle eller næsten alleparter er med, eller om man får en smallere aftale.

Ballerup Bladet har talt med de forskellige partiledere, som i kølvandet på budgetseminaret kommer med deres vigtigste indspark, altså ting, som de gerne ser være med i et budgetforlig.
De kommende uger vil vise, hvem der får sat de kraftigste aftryk på budgettet og hvem der i sidste ende ender med at danne forlig.

jesper-wurtzen-copy

Jesper Würtzen, Socialdemokraterne

Socialdemokraterne: Vi er indstillet på gode forhandlinger

Borgmester Jesper Würtzen (A) holdt torsdag budgetseminar, hvor oplægget til den kommunale økonomi skulle diskuteres. Her redegjorde han for de tanker og visioner, som socialdemokraterne har til 2017-økonomien og samtidig var der plads til, at partierne kunne vurdere oplægget og komme med deres indspark, der nu skal debatteres i de kommende uger partierne imellem.

Oplægget er et relativt optimistisk økonomisk oplæg, der til trods for sparekrav og anlægsloft faktisk giver plads til investeringer og byudvikling.

»Det er et oplæg, der overholder den økonomiske strategi. Der er kommet flere udgifter til blandt andet ældreområdet og flygtninge, men på trods af stigende udgifter og sparekrav fra regeringen, så har vi alligevel plads til at investere i byudvikling, boliger og samtidig betale 50 procent mere af på vores gæld end planlagt. Så det er positivt, siger Jesper Würtzen og fortsætter.

»Vi har lyttet til de ønsker, som de andre partier kommer med og nu skal vi selvfølgelig forhandle om de specifikke ting, som partierne byder ind med. Men jeg synes, der er en god stemning. Politik er jo et spil, hvor man giver og tager, men vi er indstillet på at få nogle gode forhandlinger,« siger borgmesteren.

Han fremhæver især udviklingen af bymidterne i kommunen, flere almene og private boliger samt investeringer generelt i eksempelvis specialskoler og handicappede, som hovedområder i det økonomiske oplæg.

»Vi vil gerne have flere borgere til kommunen og derfor skal vi også have flere boliger, hvor folk kan bo. Vi vil gerne have flere private boliger, men det kræver jo også investeringer udefra. Desuden planlægger vi at sælge en del grunde i Kildedal, og de penge, der kommer ind fra salget kan jo bruges til blandt andet investeringer i kommunen,« siger Jesper Würtzen.

Selvom den kommunale økonomi er ganske god, så skal der også spares for at finde plads til de investeringer og visioner. Her vil kommunen især spare på de administrative omkostninger, lønpuljer og eksterne udgifter og til gengæld så vidt muligt friholde den borgernære velfærd.

kaare-harder-olesen-copy

Kåre Harder Olesen, Venstre

Venstre: Afbalanceret oplæg

Oplægget modtages generelt godt af de andre partier i kommunalbestyrelsen. Hos Kåre Harder Olesen (V) er der tilfredshed med, at der er balance i oplægget.

»Det er tydeligt, at borgmesteren og socialdemokraterne har lyttet til de ønsker, som andre partier er kommet med. Jeg synes det er et afbalanceret forslag, så begyndelsen er i hvert fald god,« siger Kåre Harder Olesen.

»Venstre har især tre hovedpunkter, der er vigtige for os. Det ene er handicapområdet, hvor vi generelt vil have sat midler af. Der skal være bedre tilgængelighed og sættes puljer af til at forbedre forholdene på det område. Så vil vi have fokus på byudvikling. Ikke bare på banegårdsprojektet, men generlet på byudvikling i alle bydelenes bymidter. Vi skal have et projekt, der gør vores bymidte attraktiv. Endelig vil vi gerne have flere private boliger. Derfor glæder det os, at der i oplægget fremgår, at der skal bygges meget mere privat byggeri end alment,« siger Kåre Harder Olesen.

Samtidig glæder han sig over, at kernevelfærden i hovedtræk er holdt fri for besparelser og at man i stedet finder penge på administration og lønninger.

»Vi er generelt godt tilfredse og der er i hvert fald grundlag for nogle gode forhandlinger. Vi håber på et bredt forlig, men det er op til de andre partier. Men stemningen er generlet god, synes jeg,« siger Kåre Harder Olesen.

martin-jonassen-copy

Martin Jonassen, Det Konservative Folkeparti

Konservative: Kommune for fremtiden

Også hos konservatives Martin Jonassen er der smil på læben, trods alt.

»Jeg synes, det er et udmærket oplæg. Der er naturligvis ting, som vi ikke er enige i, men vi er åbne for at snakke om både investeringer og besparelser, bare det bliver gjort ordentligt. Vores vision er, at gøre kommunen mere bæredygtig. Det handler om klima og miljø, men det handler også om økonomi. Hvis vi skal kunne investere i fremtiden, i byudvikling og i grønne løsninger, så skal vi altså have flere til at bosætte sig i kommunen. Især folk, der arbejder i kommunen og som bidrager med indtægter. Derfor skal vi have flere private boliger i Ballerup. Vi er i forvejen en af de kommuner i landet, der har flest almene boliger, så der skal bedre balance i det,« siger Martin Jonassen.

Han lægger også op til, at man vil kæmpe for større frihed til skolerne, så de selv kan tilrettelægge skoledagene og større frihed til selv at fastlægge åbningstider i institutionerne.

»Arbejdstiden er i dag ikke bare 9-16. Folk arbejder på forskellige tidspunkter, så det er naturligt, at åbningstiderne i daginstitutionerne skal tilrettelægges mere individuelt. Skolerne skal også kunne have kortere skoledage. Tingene skal hænge sammen og skal vi have flere indbyggere, så skal vi også have nogle institutioner og skoler, der kan matche de krav, som folk stiller i dag. Derfor skal man i højere grad lægge det ud til skoler og institutioner, hvordan man skal tilrettelægge hverdagen,« siger Martin Jonassen.

Han fremhæver desuden byudvikling og en grøn kommunal profil og udvikling af grønne områder, som en del af de visioner, der skal gøre Ballerup attraktiv for tilflyttere.

»Det er fint nok, at have en flot banegårdsplads, men det er altså vigtigere at have velfungerende skoler og institutioner, gode grønne områder og generelt veludviklede byer i kommunen,« siger Martin Jonassen, der også gerne vil kigge på besparelser, hvis det er de rigtige steder.

»Der skal ikke skrues meget på den borgernære velfærd. Den er skåret hårdt i forvejen. Til gengæld er det godt, hvis man finder penge på administrationen. Det er vigtigt, at den velfærd og den service kommunen kan give er attraktiv, hvis vi skal have flere mennesker til at arbejde og bo her i fremtiden,« siger Martin Jonassen, som betegner stemningen før forhandlingerne som god.

»Vi er ikke enige om alt, men enige om eget. Jeg vil gerne tage ansvar og gå med i et forlig. Men jeg er måske lidt mere opposition end Venstre er, og jeg vil ikke lægge stemmer til hvad som helst. Derfor skal der også være konservative aftryk på en budgetaftale,« siger Martin Jonassen.

mette-hedegnrd-copy

Mette Hedegaard, Enhedslisten

Enhedslisten: Skemaer og boliger

Hos Enhedslisten er der også tilfredshed med den generelle stemning og oplægget. Også her er der dog visse konkrete ønsker til årets forhandlinger.

»Vi synes det er et fornuftigt oplæg, der er imødekommende. Men vi har nogle punkter, som er meget vigtige for os. Vi ønsker eksempelvis, at de 13 millioner kroner der er sat af til pædagogisk analyse på dagtilbud og skoleområdet, skal bruges anderledes. Jeg mener ikke, at de udfordringer som lærere og pædagoger står med til hverdag, kan løses med et koncept som pædagogisk analyse,« siger Mette Hedegaard, der ønsker at man viser de fagprofessionelle større tillid.

»Vi skal lade dem, der står på stuerne og i klasseværelserne til hverdag vurdere, hvad der er brug for. Pædagogisk Analyse er en tidsrøver, som ikke yder nogen hjælp til de udfordringer man står med. Derfor skal pengene ud og arbejde der hvor de gør gavn, i stedet for, at vi hælder 13 mio. kroner ned i et standardiseret samtaleark«, siger Mette Hedegaard.

Enhedslisten ønsker også, at der nedsættes et politisk udvalg, der skal se på, hvordan ansatte i kommunen har mulighed for at give udtryk for kritik.

»Det er et gratis forslag, som til gengæld sikrer klare retningslinjer for både ansatte og chefer. Ikke en decideret whistleblower ordning, men en formuleret politik der giver positivt udtryk for, at kommunen værdsætter og er afhængig af, at medarbejdere deler deres oplevelser fra hverdagen,« forklarer Mette Hedegaard, der samtidig vil spare penge på ressourceforløbene i kommunen.

»Vi skal som kommune kunne afklare en persons arbejdsevne inden for det første lovpligtige år. Kommer man her frem til, at personen ikke vil kunne tage et arbejde skal hun have førtidspension. Det er win win, for kommunen kan spare penge, samtidig med, at borgeren får fred,« siger Mette Hedegaard, der også vil have flere almene boliger i kommunen i den kommende tid.

»Der er behov for boliger og selvom oplægget lyder på flere private boliger end almene, så er dette jo op til private investorer. Hvis vi skal være nogenlunde sikre på at få flere boligerne, må vi derfor satse alment,« siger Mette Hedegaard.

lone-madsen-copy

Lone Madsen, Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti: Penge til pleje

I Dansk Folkeparti har man også en positiv forventning til de kommende forhandlinger.

»Generelt er det et udmærket oplæg, borgmesteren er kommet med, hvor han har forsøgt at imødekomme alle partier, ved at indfri nogle få ”billige” ønsker. Men vi ønsker jo i DF, at der bliver afsat midler til vores kerneområder, nemlig til plejekrævende ældre og -handicappede og til voksen- og ungepsykiatrien. Det er områder, der er i voldsom stigning, og som længe har været under kraftige besparelser,« siger Lone Madsen, fra Dansk Folkeparti, der også har et par konkrete ønsker.

»Helt konkret ønsker Dansk Folkeparti 28 ekstra årsværk til syge og plejekrævende ældre og handicappede fordelt på sosu’er, sygeplejersker og læger til kommunens plejecentre, hjemtagepladser, midlertidige plejepladser og hjemmeboende plejekrævende. Derudover ønsker vi 20 årsværk til psykiatriområdet, som dels har været under voldsomme besparelser i år og dels er et område der er i kraftig stigning,« siger Lone Madsen.

Hun håber, at der i år kan lægges op til et bredt forlig i kommunalbestyrelsen.

»Dansk Folkeparti var som bekendt ikke med i dette års budgetforlig som udelukkende bestod af Venstre og Socialdemokratiet. Vi håber derfor, at vi i år kan blive en del af et godt og fornuftigt forlig, men det kræver naturligvis at man også lytter til vores ønsker,« siger Lone Madsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *