Budgetbolden er spillet op
Ballerup-Rådhus-2.jpg
budget 2017 Der blev taget hul på årets budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen i sidste uge. Forude venter endnu en omgang med besparelser for mange millioner kroner.

Sommeren er ovre og det er igen den tid på året, hvor administrationen og lokalpolitikerne skal pløje kommunens regnskab igennem og finde ud af, hvordan fremtiden skal se ud for folk i Ballerup. Hvor kan der flyttes et komma, skæres en hæl og klippes en tå, så det kæmpe store regnskab kommer til at leve op til alle krav og flest mulige forventninger?

For der skal spares, skal der. Udgifterne stiger på flere områder og skatteindtægterne er lavere end forventet, så alt i alt skal der findes nogle besparelser rundt omkring i budget 2017. Og det arbejde tog lokalpolitikerne hul på ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.

»Vores økonomi er under pres af forskellige årsager. Regeringen har besluttet af afskaffe omprioriteringsbidraget, og det kunne man jo så juble over, men i stedet har man indført et effektiviseringsbidrag, og det betyder, at vi så fremadrettet får fem millioner kroner mindre i bloktilskud. Det der også er i den aftale, som blev indgået mellem regeringen og KL er, at kommunerne selv skal afholde en række stigende udgifter indenfor den økonomi, som vi allerede har. Vi har nogle områder, hvor vi kan se, at der vil vi få øgede udgifter de kommende år,« sagde borgmester Jesper Würtzen (A) og nævnte ældreområdet, sundhedsområdet, forebyggelse og anbringelser af børn og unge samt flygtningeområdet.

»Vores ønske var sådan set, at vi skulle have haft flere penge til at løse de her opgaver, men vi skal altså finde pengene selv,« sagde borgmesteren.

Når der så samtidig også kommer færre penge ind, gør det ikke tingene nemmere.

»Vi er også presset på vores indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som er lavere end forventet. En væsentlig årsag til at vores skatteindtægter ikke er steget som forventet er, at der ikke er flyttet helt så mange borgere hertil, som vi havde forventet,« sagde Jesper Würtzen.

Budgetforslaget viser, at der i 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 140,1 millioner kroner – og 170 millioner kroner gennemsnitligt over hele budgetperioden 2017-2020.
Likviditeten vil falde i ’17 og ’18, for så igen at stige i ’19 og ’20, så den ved udgangen af 2020 forventes at være 291 millioner kroner.

Sparekatalog for 21 millioner

Siden foråret har de politiske udvalg, råd og nævn med flere arbejdet på at finde områder, hvor der var mulighed for besparelser. Alle disse spareforslag er nu blevet vurderet og kvalificeret og samlet i en ’spareplan 2017-19’, der indgår som høringsmateriale til budget 2017.

Her kan man se 21 forslag, som samlet giver en besparelse på lidt over 21 millioner kroner. På listen ses blandt andet en afskaffelse af frugtordningen på kommunens skoler, da en opgørelse viser at op mod en fjerdedel af frugten smides ud.

Der foreslås også

at sløjfe svømmeundervisningen for 4. eller 5. klasse. Pensionistfrokosten foreslås afskaffet, ligesom cafeéen på Plejecenter Rosenhaven foreslås nedlagt, da den har færrest besøgende, som så i stedet kan benytte Lundehavens café.

Dertil kommer en del budgettilpasninger, da flere områder har vist sig at bruge færre penge end budgetteret – og derfor foreslås det at budgettet til disse området skæres ned. Det gælder for eksempel beredskabet, it-området, udbetaling af arbejdsskader, begravelseshjælp og Køkken Ballerup.

Nogle af de ’tunge’ poster i spareplanen, som kan betyde rigtig store besparelser handler om, at lederne i Ballerup Kommune skal have mere fokus på deres ansattes arbejdstid. Der foreslås at udgifterne til overarbejde, midlertidige tillæg og engangsvederlag samt udbetaling af ikke afholdt ferie skal halveres. Samlet kan disse poster betyde en besparelse på otte millioner kroner.

Dertil kommer et forslag om at skære 850.000 kroner af det samlede forbrug på 15 millioner kroner til anvendelse af eksterne konsulenter og rådgivere.

Alt i alt er der lagt op til en lang række mulige besparelser, som politikerne nu skal i gang med at diskutere.

Forhandlinger i gang

Med præsentationen af budgetforslaget gav borgmesteren bolden op til de kommende budgetforhandlinger, hvor han i samarbejde med partiformændene skal blive enige om en aftale. Sidste år var kun Socialdemokraterne og Venstre med i aftalen, da hverken Konservative, Dansk Folkeparti eller Enhedslisten mente, at de fik nok indflydelse på det endelige resultat. Nu må tiden vise, om det bliver et anderledes bredt forlig i år.

Der var i hvert fald positive nik og tilkendegivelser i kommunalbestyrelsessalen, hvor både Kåre Harder Olesen (V), Martin Jonassen (C) og Lone madsen (O) takkede for invitationen til forhandlingerne.

Dog mente både V og C, at der var et par røde lamper, der måtte blinke hos enhver. Først og fremmest en stor ’spareblok’ i 2020 på 64 millioner kroner, som begge understregede skulle ’smøres mere jævnt ud’ over hele budgetperioden. Ligesom de stillede sig tvivlende overfor det meget lave anlægsbudget for årene frem, som i følge budgetforslaget skulle falde fra 198 millioner kroner i år til 86, 74 og 75 millioner kroner de kommende tre år.

Dermed blev budgetforhandlingerne skudt i gang. Der er høringsfrist til det fremlagte budget på søndag den 11. september. Anden og sidste behandling af budgettet sker i kommunalbestyrelsessalen den 10. oktober.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *