Fattige kommer ikke på toget
Debat Ikke engang på økonomi klasse.

Vi vil se eliten og dem der har deres på det tørre, daffe af sted på business og 1. klasse.Det er det Danmark og Ballerup, vi kommer til at se, hvis Venstres, DF, konservatives og Liberal Alliances ulige politik får lov at fortsætte.

Vi kan starte med de demente. Her snakker alle om, at vi skal oprette demensbyer efter hollandsk forbillede. Det koster bare at bo i sådan en by.

Det vil ingen fattig dement nogensinde have en Kinamands chance for at bo i.
Det samme med ordentlige ældre-og pleje boliger. Her bliver det også forbudt for de fattige pensionister.

DF’s gruppeformand, Venstre og Konservative her i byen tror ikke på dette.
Men det desvære sandheden.
Man vil også gøre 35.000 børn fattige, for at få 700 mere i arbejde frem til 2020.

Det i runde tal 150 om året.

Mantraet er, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Ja det skal så. Danskerne elsker også at arbejde. Vi ligger nummer fire som det mest arbejdende folk i EU, og som nummer 2 i EU med tilfredsesheden med at arbejde.

Problemet er også, at 75% af de ramte i den arbejdesduelige alder ikke kan arbejde, men har andre problemer.

Så man rammer helt skævt her.

Tal fra SFI fra før de store forringelser på kontanthjælpsloftet, startpakke og så videre, viser allerede nu store problemer for fattige.

Hvor man ikke får ordnet sine tænder, ikke betalt sin husleje, ingen ferie i flere år, ikke har råd til lægeordineret medicin, ikke har råd til 3 måltider mad om dagen.

Dette vil blive forøget nu, og det vil også klart ramme her i kommunen.
Dette kan vi ikke være bekendt.
Husk at et land skal dømmes på, hvordan man behandler sine svageste borgere.

9 kommentarer om “Fattige kommer ikke på toget”

 1. Mads Kjær siger:

  Helt enig Per Mortensen
  Og ja selvfølgelig kan Venstre og DF ikke se noget Problem, de han ikke se Skoven for Træer ,

 2. Leif Haak siger:

  På tide at vi får kigget skatte reglerne. Må give blå modspil, at det ikke er okay, at tage fra svage borgere og give til rigeste borgere. Stop for den ulighedsskabende politik.

 3. Mads Kjær siger:

  Enig Leif Haak
  Og i min tidligere Kommentar skrev jeg HAN fejl der skulle stå KAN

 4. Michael Brønd siger:

  Kære Per hvis jeg kunne, så ville jeg modsige dig.
  Men det er ikke de borgelige politikere, her i byen og på landsplan der er noget i vejen med, (kun nogen af dem)
  Den arbejderne befolkning har glemt deres forældre og bedsteforældre, og hvad de har kæmpet for. nogen af de Borgelige har da så den fordel at de husker deres stamtræ, og hatten af for dem.
  Vi har så nogen tilbage, som efter min mening ikke kender deres egen historie, men allerværst er nok Dansk falskhedsparti, i daglig tale DF.
  Der først smider borgeren ud af dagpengesystemet, så de dernæst kommer ovre på kontanthjælp, Hvis de kan få kontanthjælp?
  Disse mennesker mister deres boliger, da der ikke er råd til husleje det være ejer eller lejebolig.
  Samtidig postulere Formanden for DF at flygtninge har førsteret til boliger, hvad er det for noget pjat? lige her ville det være rart hvis der er en DFer der kan forklare, det logiske i dette her.
  Nu har vi smidt dig ud af din bolig med hjælp af kontanthjælps loftet, så klar dig selv.
  Der er jo som regel en grund til at man kommer derned. Arbejdsnedslidning, godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, men kommunen godkender det ikke, og vil ikke hjælpe, med omskoling, eller andet, så er der kun en ting at gøre (måske 2 men det skriver jeg ikke om) ud af din bolig og klar dig selv.
  I BORGELIGE POLITIKERE BURDE SKAMME JER

 5. Poul E. Pedersen siger:

  Rolig nu, Per, helt rolig.

  Lad os lige se et par link, der underbygger Din påstand. ??

  Desforuden har denne Socialdemokratiske kommune jo lov til at spæde til så ingen her i kommune går sulten i seng, mangler boliger eller varme hænder, som det så ofte siges, hvis behov er herfor.

  Husk nu på at Kommunen har penge nok. ??

  Siden en enig kommunalbestyrelse besluttede at Ballerup skulle kolportere sig til en af Unicefs børnebyer, der som alle ved, koster masser af mammon for Kommunens skatteydere.

  Dog må vi alle bøje os i dyb respekt for Din ustandselige reklame for Din, efter eget udsagn, røde herkomst.
  Men lad nu være med at ekse helt over.

  🙂 🙂

 6. Martin Edens siger:

  Hvis man kigger lokalpolitisk på dette, så behøver man vel ikke se længere end til det flertal der er i kommunalbestyrelsen og har været det i hvad, 60 år ?

  Såfremt man på alle andre områder er i stand til at gå imod landspolitikken, så burde dette vel også være et område hvor man kunne gå imod, såfremt man er utilfreds med regeringens linie.

  Det er vel bare et spørgsmål om prioritering.

 7. Per Mortensen siger:

  Poul godt ord igen.
  Her er fremstillingen til kommunalbestyrelse mødet.
  Konsekvenser for Ballerup borgere ( bag dette ligger mange bilag )
  Integrationsydelse

  Fra 1. juni 2016 bliver alle borgere, der søger kontanthjælp, og som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år i de seneste 8 år, omfattet af integrationsydelsen, der er væsentlig lavere end kontanthjælp. Den største nedgang i ydelser vil være for par over 30 år med børn, der går fra et maks. på 29.150 kr. om måneden til 16.822 kr. om måneden. Integrationsydelsesmodtagere, som har bestået prøve i Dansk 2, kan modtage et dansktillæg på 1.517 kr. om måneden ud over integrationsydelsen, men ikke andre typer tillæg.

  Ved gennemgang af sager under Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Ydelsescentret vurderes det, at der i 2016 kan være 171 borgere, som vil modtage den lave integrationsydelse.

  Kontanthjælpsloft og 225 timers regel

  Med lovforslag L 113 foreslås indført et kontanthjælpsloft og en ny 225 timers regel med virkning fra den 1. oktober 2016 for både nuværende og nye modtagere af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.

  Det nye kontanthjælpsloft sætter loft over, hvor meget støtte borgere i målgruppen kan få oveni deres ydelse. Hvis de samlede ydelser til borgeren overstiger loftet, reduceres den særlige huslejestøtte og boligstøtten. Det er børnefamilier (og enlige), der berøres mest af kontanthjælpsloftet, idet de kan miste op til 3.515 kr. i boligstøtte om måneden. Da loftet ikke er gældende for folk i arbejde, er der en forøget gevinst ved arbejde som konsekvens af kontanthjælpsloftet.

  Der forventes indskrevet i lovforslaget en undtagelse for borgere i målgruppen, der bor i en handicapegnet bolig, da disse borgere ofte vil have ekstraordinært høje boligudgifter og derfor får høj boligstøtte.

  Indførelsen af en 225 timers regel for både ægtepar og enlige betyder, at målgruppen skal arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder for at fastholde retten til den fulde hjælp (ca. seks ugers arbejde pr. år). Hvis 225 timers reglen ikke er overholdt, reduceres borgerens ydelse. For ægtepar, hvor begge ikke opfylder reglen, mister den ene forsørgelsen helt.

  Unge, der modtager ydelser på SU-niveau (uddannelseshjælp) eller integrationsydelse bliver fritaget for 225 timers reglen. Tillige er undtaget borgere, der har nedsat arbejdsevne, og derfor har Jobcenter Ballerup vurderes, at de ikke kunne opfylde 225 timers reglen.

  Det vurderes, at der i Ballerup Kommune vil være 241 personer, som vil blive berørt af kontanthjælpsloftet og 80 personer, som vil blive berørt af 225 timers reglen.

  Konsekvenser af regelændringerne

  Reduktionen i ydelserne for de berørte målgrupper kan medføre, at de får svært ved at betale for deres nuværende bolig og andre faste udgifter.

  Det kan derfor forventes, at der vil være en del, som vil søge en billigere bolig. Efterspørgslen på billige boliger i Ballerup Kommune er dog i forvejen stor, hvorfor det må forventes, at ikke alle vil kunne komme i betragtning til en.

  Der kan derfor være borgere i målgruppen, der kommer i huslejerestance og måske mister boligen. I sidstnævnte tilfælde kan Ballerup Kommune få udgifter til alternative opholdsmuligheder (krisecentre, nødboliger, herberg og lignende).

  Ballerup Kommune kan ikke kompensere borgerne for at modtage en lavere ydelse, men kan i en kortere midlertidig periode bevilge en særlig ydelse til borgere, der trues af udsættelse. Der er i lovgivningen ikke fastsat et maksimum for varigheden af perioden, da det er kommunen, som i de konkrete sager skal vurdere varigheden af ydelsen. Aktivloven har haft en tilsvarende bestemmelse rettet mod unge, hvor varigheden af den midlertidige periode var maks. seks måneder.

  Ydelsescentret forventer en stigning i ansøgningerne om enkeltudgifter på 30-40 pct. Det vil være ansøgninger i form af enkeltudgifter og hjælp til sygebehandling, fx til huslejerestancer, medicin, tandbehandling, psykologbehandling m.m. jævnfør aktivlovens §§ 81, 81a og 82. Gennemsnitsudgiften pr. borger, der fik enkeltydelse i 2015, var på 2.250 kr., hvorfor det vurderes, at den forventede stigning i antal enkeltydelsesbevillinger vil medføre en stigning i forbrug på 200-300.000 kr. om året.

  Administrationen skal for hver ansøgning lave en beregning af borgerens aktuelle økonomi og ansøgningens relevans. Der forventes derfor en øget administrationsbyrde på området.

  Der er i vurderingen af målgruppens størrelse ikke taget højde for, at en del i målgruppen vil udnytte den forbedrede gevinst ved at tage et job, der er én af de ønskede konsekvenser af regelændringerne.

  Der er administrativt et bekymring for at de lavere udgifter til forsørgelseydelser, vil blive opvejet af et øget pres på særlige ydelser, enkeltydelser samt stigende udgifter til alternative opholdssteder, som, til forskel fra de forskellige økonomiske ydelser, er udgifter der ligger inden for servicerammen.

 8. Irene Jørgensen siger:

  Det er helt korrekt Per Mortensen. Ballerup Kommune kan ikke, som Poul E. Pedersen hævder, bare vælge at holdes folk skadesløse. Vi SKAL altså overholde gældende lovgivning. Derudover har Ballerup Kommune afgjort ikke masser af penge, som Poul E. Pedersen åbenbart også mener. Vi rammes faktisk hårdt af regerings og blå bloks omprioriteringsbidrag, og vi er derfor nødt til at finde besparelser. Ift. ansøgning om hjælp efter aktivlovens § 81 til huslejerestancer, skal jeg i øvrigt gøre opmærksom på, at yderligere efter denne regel IKKE kan gøre løbende. Denne del af aktivloven omhandler ENEKELTYDELSER. Vi kan derfor se frem til, at børnefamilie ender på gaden, hvorefter kommunen får udgifter til herberger, krisecentre o.lign. Det her er – ud over en uanstændig mistænkeliggørelse af kontanthjælpsmodtagere over en bred kam – noget der kan komme til at gå ganske hårdt ud over kommunens økonomi.

 9. Irene Jørgensen siger:

  Jeg må i øvrigt tilføje, at det at samtlige partier i Kommunalbetyrelsen sagde ja tak til at være UNICEF by ikke tilnærmelsesvis vil koste det, som det ville koste at holde alle de borgere skadesløse, som rammes af starthjælp og kontanthjælpsloft – hvis det overhovedet var noget vi havde lovhjemmel til at gøre, men at de udgifter, vi kan få, til enkeltudgifter, indkvartering på herberger og/eller krisecentre, meget hurtigt vil kunne overstige det vi skal bruge på at være UNICEF by. At være UNICEF by vil kunne bidrage til at vore børn lærer noget om, hvordan det er at være barn i andre lande, det kan give afkast i en udvidet internatlonal forståelse, som er vigtig i en tid, hvor globaliseringen uundgåeligt vil tage til. At være UNICEF by vil til gengæld IKKE have dybe sociale og menneskelige negative konsekvenser for nogen – tværtimod.

  Regeringen og de blå partier – herunder DF som det største af disse partier – har indført fattigdomsydelser, som vil ramme tusindvis af mennesker – herunder 35.000 børn – for at få (det er hvad de selv forventer) 700 personer i arbejde i løbet af de næste 4 år. Det må de stå på mål for, så skal jeg gerne stå på mål for, at jeg – sammen med resten af kommunalbestyrelsen – bortset fra DF stemte for, at Ballerup skal takke ja til at blive UNICEF by.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *