V raser over skolebogssag
sterhøjskolen-01-copy.jpg
Østerhøjskolens procedure om at lade elever miste eksamensbeviset indtil de har afleveret og eventuelt betalt for manglende bøger uden at inddrage forældrene i sagen, får Venstre op i det røde felt. De kræver nu en redegørelse og en undskyldning.
Skolebøger Venstres formand i Kommunalbestyrelsen vil forfølge skolebogssagen politisk og kræver redegørelse. Han er rystet over fremgangsmåden. S maner til ro

Det kan godt være, at skolelederen på Østerhøjskolen finder metoden om at »bytte« skolebøger for eksamensbeviser, effektiv. Og det kan godt være at de blotte trusler om at få inddraget eksamensbeviset indtil alle bøger er afleveret, fik størstedelen af de 46 »truede« elever til at skynde sig at aflevere, så der kun var fem elever, der reelt måtte stå uden eksamensbevis på selve dagen og ikke alle 46, som det kunne opfattes ud fra artiklen i Ballerup Bladet.

Men det ændrer ikke på, at fremgangsmåden og den efterfølgende reaktion fra skoleleder Mette Feldstedt og chefen for centerchef for skoler og institutioner, Ulla Blom Kristensen, har fået især den politiske opposition op i det røde felt.

Formanden for Venstre i kommunalbestyrelsen, Kåre Harder Olesen, er i hvert godt gal over, at det foregår på den måde.

Systemet før mennesker

Kort efter offentliggørelsen af artiklen, reagerede han på facebook, hvor han kaldte det rystende og at han forlanger en redegørelse og en offentlig undskyldning til de elever, som har stået uden eksamensbevis. Han er desuden chokeret over, at Rene Schmidts søn altså fik en regning i stedet for et eksamensbevis, når han endda havde afleveret sine bøger.

Og reaktionen er ikke blevet mildere, selvom V-formanden nu har fået et par døgn til at sunde sig i.

»Det er en helt gal fremgangsmåde. Det er rigtig socialdemokratisk tankegang, systemet før mennesker, hvilket er helt skævt for mig som Venstre-mand. Derfor må jeg reagere på det her,« siger Kåre Harder Olesen.

Han har skrevet til formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A), og borgmester Jesper Würtzen (A) og forlangt en redegørelse og svar på nogle spørgsmål.

»Jeg har spurgt dem, om forvaltningen har godkendt den procedure og om de som ledende politikere har godkendt den. Og om de bifalder den fremgangsmåde. Jeg har svært ved at tro det. Jeg opfatter vores borgmester som et ganske fornuftigt og velbegavet menneske, så jeg har svært ved at tro, at han kan bifalde den slags og lade det fortsætte,« siger Kåre Harder Olesen, som er på det rene med, at der selvfølgelig skal betales for manglende skolebøger.

Måske ulovligt

»Selvfølgelig skal eleverne aflevere deres bøger og betale, hvis de mangler, det er klart. Men det er da helt i skoven, at man slet ikke involverer forældrene. Jeg undrer mig over, om det overhovedet er lovligt at lade eleverne hæfte for det og lade det gå udenom forældrene,« siger Kåre Harder Olesen.

Han er også på det rene med, at eleverne skal lære ansvar, men han mener, at der må være andre måder at gøre det på.

»Der må være grænser for, hvad man pålægger de unge. Selvfølgelig er det godt, at de lærer ansvar, men der må være andre måder at gøre det på. Det her er langt ude. Og det gør det så ikke bedre, at en elev oplever at få en regning for bøger, som han har afleveret. Det er en fejl tilsyneladende, men det gør ikke sagen bedre,« siger Kåre Harder Olesen.

S tror på skolen

Men hos den socialdemokratiske børne- og skoleudvalgsformand, Peter Als (A), er der lidt mere ro på tingene.

»Jeg erkender, at sagen er trist for den elev, som får en regning for bøger, der er afleveret. Det skal ikke ske. Men jeg er sikker på, at skolen gør, hvad den kan for at sikre, at det ikke sker igen. En god dialog med forældrene inden bogaflevereringen er en god løsning og det vil jeg ikke blande mig i. Jeg synes vi skal passe på, ikke at gøre denne sag politisk,« siger Peter Als, som afviser at kende til, om den kritiserede fremgangsmåde om at »bytte« eksamensbeviser for regninger, er en fast procedure.

»Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg vurderer, at skolen er på rette spor med hensyn til at rette op på de fejl der er sket i dette konkrete tilfælde og jeg vil ikke gøre det til en politisk sag,« siger Peter Als.

Det skal retfærdigvis siges, at Ballerup Bladet fanger Peter Als på Bornholm, hvor han holder ferie, og hvor han ikke har haft nogen mulighed for at sætte sig grundigt ind i sagen.

Men Kåre Harder Olesen er meget kontant, når det kommer til udvalgsformandens udmelding om, at han ikke vil gøre sagen politisk.

»Det kommer han til, for jeg vil ikke lade dette her passere. Det kan godt være, at vi i Venstre går ind for selvstyre til skolerne, men når jeg som folkevalgt repræsentant ser den slags systemtænkning, så må jeg sige stop,« siger Kåre Harder Olesen, der efter sommerferien vil tage sagen op på rådhuset.

8 kommentarer om “V raser over skolebogssag”

 1. Jeg er helt enig i, at skolelederne skal have et lokalt ledelsesrum, og at hverken administrationen eller vi politikere skal blande os i alting.
  Men når det er sagt, så er vi folkevalgte politikere også borgernes repræsentanter, og både bør og skal gribe ind, når og hvis der sker overgreb på borgerne fra nogle af vores institutioner.
  Derfor mener jeg, at det er helt ok, at vi politisk griber ind i denne sag.
  Efter at have korresponderet med borgmesteren om sagen, er det min klare forventning, at denne praksis ikke kommer til at gentage sig på Østerhøjskolen eller nogen andre skoler i Ballerup kommune.

 2. Mette Hedegaard siger:

  Selvom det kan diskuteres om der er et pædagogisk læringspotentiale forbundet med at eleverne ikke får deres afgangsbeviser før de har afleveret bøgerne, så er der efter min mening ikke meget politik i det her spørgsmål. Det handler om en meget konkret ( pædagogisk) praksis på en skole, og problemet bør løses som sådan.
  Vi kan selvfølgelig godt bruge den i forvejen pressede tid på skoleudvalgsmøderne til at lave regler for denne type scenarier, men måske er det bedst, at det holdes i decentrale fora, så skolen der jo kender elever og forældre bedst, kan finde en god løsning.
  At der kan ske fejl … Tja det kan der jo alle steder – også i Venstre …
  Jeg er ked af det på Rene og Benjamins vegne – ingen tvivl om det.
  God sommer.
  Mette Hedegaard, Enhedslisten

 3. Karsten Kriegel siger:

  For en gangs skyld er jeg meget enig med Mette Hedegaard. Det bør ikke være en sag for Skoleudvalget.

  Det må kunne løses i en dialog på skolen, f. eks. ved en drøftelse i skolebestyrelsen.

 4. Rene Schmidt siger:

  Hvis man bryder loven “hvilket jeg er ved at undersøge” bør og skal det behandles politisk, så rammerne bliver sat ud fra et juridisk korrekt synspunkt. Uanset om der er tale om “fejl” eller ej bør der være så meget styr på hvor skolens bøger er, det er jo deres varelager, hvis der er svind i et varelager eller mistanke om samme, bør man holde en status, og ikke mindst, først lede efter varene før man begynder at straffe eleverne. Østerhøjskolen er udstyret med en kælder hvor vi fandt de fleste af de bøger som man fra ledelsens side påstod manglede. Efter min overbevisning, har man blot kørt en “liste” fra “systemet” og ud fra denne konkluderet at der var nogle mangler. Men havde man blot gjort sit arbejde godt nok, ville man jo som medarbejder på skolens bibliotek have kunne finde de samme bøger som vi fandt, og dermed havde man kunne forhindre denne sag. Dermed skal det siges at jeg på ingen måde bifalder den måde man straffer vores elever, eller udsætter dem for offentligt ydmygelse. Der er helt og aldeles tale om ukorrekt pædagogisk handlemåde.

  Iøvrigt er det min opfattelse, at der på ingen måde er opbakning over handlemåden, fra lærestaben (#Mette Hedegaard# – Det er trods alt dem der kender elever og forældre) de der deltog i festlighederne efter denne ydmygelse, var lige så harme over måden som vi forældre var.

  Mvh
  Rene Schmidt

 5. Mette Hedegaard siger:

  Hej Rene
  Jeg siger ikke at det er rigtigt – og antyder endda i min indledning, at det er diskutabelt om der rent faktisk er et pædagogisk læringspotentiale i, at nægte afgangseleverne deres beviser, eftersom de jo forlader skolen …
  Jeg siger heller ikke at det er i orden, at Benjamin er røget med i bunken af elever der mangler at aflevere bøger.
  Jeg siger at det ikke er et politisk anliggende.
  At de lærere som kender eleverne bedst, er enige i, at det er en forkert måde at gøre tingene på, betyder jo bare, at der er en stor sandsynlighed for, at det vil blive ændret efter en intern evaluering på skolen.
  Jeg mener ikke det er en politisk sag …

 6. Rene Schmidt siger:

  I 2012 var der en lignende sag oppe og vende hos ombudsmanden, og her gjorde man det gældene at børn har erstatningspligt, dog skal hjemmet underrettes, og regning skal sendes til forældrene, dette blev gjort ved lov af 13 maj 2009 -se udsnit- læg især mærke til at det er forældrene der har ansvaret.
  Det må konkluderes at der er grundlag for en politisk indblanding, da man allerede tilbage i 2012 gjorde det klart at man ikke måtte tilbageholde undervisningsmateriale eller lignende som kan gøres brug af i barnets undervisnings-fremtid, og vi må kunne konkluderer at et eksamensbevis kan bruges til at blive optaget på andre studier.

  Dermed er det sagt at skolelederen/dennes leder har gjort noget ulovligt, og bør stilles til ansvar over for dette.

  Jeg har indsat lov af 13 maj 2009 samt et udsnit af sagen hos ombudsmanden.

  Mvh
  Rene Schmidt

  ———–
  Det erstatningsretlige udgangspunkt er at børn selv skal erstatte det de har ødelagt (skadegørende handlinger) på samme måde som voksne. Barnets forældre hæfter kun for deres børns skadegørende handlinger hvis der er en særlig lovhjemmel for det. En sådan lovhjemmel blev indført i 2009 med lov nr. 363 af 13. maj 2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar. Med loven ønskede et flertal i Folketinget at styrke forældrenes tilskyndelse til at påtage sig et ansvar for at deres børn ikke begår lovovertrædelser eller forvolder skade.
  ————-
  ————- Sagen om bortkommet skolebøger ————-
  Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

  Ministeriet udtalte at kommunens pligt til at stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed gælder selv om eleverne ikke har leveret de undervisningsmidler tilbage som de tidligere har fået udleveret. Kommunen skal således stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for alle elever, også elever som ikke har afleveret undervisningsmidler skolen tidligere har stillet til rådighed.

  Ombudsmanden var enig i ministeriets retsopfattelse. Skolens praksis med at tilbageholde undervisningsmidler var efter ombudsmandens opfattelse kritisabel.

  Ombudsmanden behandlede også spørgsmålet om erstatning for bortkomne skolebøger. Det spørgsmål måtte efter ombudsmandens opfattelse løses ud fra dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Ombudsmanden gennemgik generelt den del af erstatningsretten der har betydning for vurderingen. Ombudsmanden udtalte bl.a. at eleven må komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at en bog er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar. Kommunerne vil i øvrigt i vidt omfang kunne rette kravet mod elevens forældre. Det følger af en lov om hæftelse for børns erstatningsansvar.
  ——————–

 7. Jeg kan konstatere, at Mette Hedegaard ( EL) og Karsten Kristel (K) tydeligvis ikke mener, at vi politikere skal blande os, når kommunens egne institutioner foretager overgreb på vores borgere. Her er vi så meget uenige.
  Jeg håber ikke, at denne systemforsvarende holdning er generel for Enhedslisten og Konservative.
  I Venstre vil vi til enhver tid sætte mennesket over systemet, og derfor holder vi fast i denne sag.
  Jeg er nu ret sikker på, at vi ikke kommer til at se denne fremgangsmåde på kommunens skoler fremover – uanset hvad Mette Hedegaard og Karsten Kriegel måtte mene.

 8. Claus Hansen siger:

  Jeg er som borger i Ballerup kommune sådan set ligeglad med om det er politikerne eller en ansvarlig embedsmand på kommunen der blander sig. Det er heller ikke vigtigt for mig at få afklaret om det er lovligt eller ulovligt. Det vigtige i denne her sag er at få afklaret om det er en praksis man har indset er uheldigt og får det stoppet. En ansvarlig leder for en institution bør have dømmekraft nok til at indse nu at det ikke er smart.

  Men problemet stopper jo ikke der – man bliver jo også truet med regninger på biblioteksbøger fra skolebiblioteket, selvom barnet har haft bogen med i skole den dag de skal på biblioteket (vi snakker 2.-3. klasse) og kommer hjem uden bogen. Så antager jeg som forælder, at bogen er afleveret, men nej det er den ikke – det er i hvert fald ikke registreret… Det kan være at jeg er en så dårlig forælder, at jeg ikke kan lære mit barn at aflevere bogen på den rigtige måde, men jeg tænker at lige præcis den opgave kan være svær som forælder… Hvordan løses den – skal jeg fremover ned på kontoret og aflevere bogen og få kvittering på at bogen er afleveret… det gør jeg gerne, men jeg tror ikke at det er en hensigtsmæssig løsning.

  Så for mig handler det om hvilken form for pædagogik man anvender. Er det med revolveren og konsekvenser, så skal man også have 100% styr på sin butik – og det har de ikke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *