Egebjerg-plan: Åbent brev
Debat Åbent læserbrev til borgmester Jesper Würtzen omkring det nye lokalplansforslag for Egebjerggård.

Dette læserbrev omhandler processen omkring det nye lokalplanforslag på Egebjerggård, set med beboere i Egebjergvangs øjne

Beboerne i Egebjergvang, hvis boliger er meget berørt af det nye lokalplansforslag for Egebjerggård, er ikke på noget tidspunkt orienteret om lokalplansforslaget, og har ikke haft forslaget behandlet på afdelingsmøder. Bestyrelsen for Egebjergvang har været orienteret om, at et byggeprojekt var planlagt, men ingen detaljer eller skitser har været forelagt. Det har udelukkende været formanden for afdelingen, der har behandlet sagen i Ballerup Ejendomsselskab, uden beboerinvolvering (de øvrige medlemmer af Ballerup Ejendomsselskab bor ikke i Egebjergvang).

Det kan godt være, at det er den korrekte måde at behandle den slags sager på i Ballerup Ejendomsselskab, men så tilsidesætter processen totalt beboerdemokratiet, som man bryster sig af i KAB’s beboerblad. Hvis en beboer (formanden for en boligafdelingen) ud af 146 boliger kan træffe en så stor beslutning om ekstra bebyggelse på afdelingens grønne arealer og udlagte parkeringsarealer, uden at inddrage beboerne, så har demokratiet fejlet. Man burde i det mindste have vendt forslaget med beboerne på et afdelingsmøde, samt have haft bestyrelsens skriftlige tilsagn om sagen. Ballerup Kommune udsender så brev til alle berørte borgere om høring af det nye lokalplanforslag for Egebjerggård, hvori der er anført en høringsfrist den 4. marts 2014. Selve forslaget kan man så hente via et link på Ballerup Kommunes hjemmeside – først linker man ind på hjemmesiden, hvor der er 2 forskellige link med forslag, når den korte version hentes, kan man forneden se, at der er et borgermøde den 30. januar 2014. Hvorfor var dette ikke anført på brevet?

Denne udeladelse af en så vigtig oplysning udelukker selvsagt rigtig mange borgere fra at deltage i borgermødet den 30.01.14, hvis de venter med at gå ind på hjemmesiden til februar 2014.

Fra en workshop afholdt i november 2012 om lokalplanen, er kun medtaget forslag om nyttehaver og cykelskure i lokalplanforslaget. Ingen af de vigtige ting, som trafik og bevaring af de grønne arealer er inkluderet. Vi foreslår, at man fremover undlader at bruge penge på workshops og i stedet bruger pengene på at udsende det faktiske materiale for lokalplansforslaget, så borgerne ikke misser de vigtige informationer. På borgermødet den 30. januar 20 14 får vi en orientering om den nye lokalplan. Denne orientering indeholder byggefelter der ligger på Ballerup Kommunes arealer og på Egebjergvangs arealer. Arealerne i Egebjergvang er i dag udlagt som parkeringsarealer og grønne områder. På mødet bliver der flere gange spurgt, om der er udarbejdet skitseplaner for de markerede byggefelter, og svaret på dette er, at der ikke på nuværende tidspunkt er udarbejdet skitseplaner. Til trods for dette, kan man ved at google, hente et skitseforslag fra Henning Larsen Architects bestilt af Ballerup Kommune tilbage i juni 2011.

Denne skitse ligner til forveksling byggefeltet og vejføring på det grønne areal bag Netto i lokalplansforslaget. Man kan også i en dagorden til møde den 02.07.13 i Ballerup Ejendomsselskab læse, at Ballerup Kommune har kontaktet selskabet, fordi Ballerup Kommune ønsker at bygge på Egebjergvangs grønne arealer, som i den nuværende lokalplan er udlagt som grønt areal.

I samme dagorden står følgende indstilling: Organisationsbestyrelsen (alle formænd for KAB’s afdelinger i Ballerup Kommune) træffer beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres et projekt med nybyggeri ved Egebjergvang. Såfremt forslaget imødekommes af organisationsbestyrelsen, bedes man endvidere godkende, at der anvendes op til 150.000 kr. som udlæg i dispensationsfonden til at udfærdige et skitseprojekt til fremlæggelse for Ballerup Kommune.

Vi hører på mødet den 30.01.2014, at organisationsbestyrelsen har godkendt byggeriet, men kan ikke finde referater eller dagsordener efter den 02.07.13 fra Ballerup Ejendomsselskab. Skitseprojektet, der så må være udfærdiget, har vi heller ikke set.

Der var ingen skitse på borgermødet den 30.01.14, selvom der op til flere gange blev spurgt efter en.

Det kan godt være, at Ballerup Kommunes del af den grønne plæne bag Netto hele tiden har været udlagt til bebyggelse, men det har Egebjergvangs areal ikke. Der er jo også mange andre ting der har været planlagt, men som ikke er blevet til noget, såsom udvidelse af Skovvejen, åbning af Digterparken mod Ring 4 osv. Fordi man har truffet en beslutning for mange år siden, behøver den ikke være tidssvarende længere.

Kan vi som borgere efter dette regne med, at processen forløber åbent og ærligt fremover?

Lige præcis Egebjegvangs bebyggelse er hårdt ramt af gennemkørselstrafik til Lautrupparken og tilkørselstrafik til Egebjergskolen, samt de mange institutioner der ligger for enden af Egebjergvang.

Bebyggelsen ligger også meget tæt på Egebjergvej, hvilket giver store støjgener fra trafikken.

Vi har derfor brug for en trafikmåling fra Egebjergvej og Egebjergvang, inden der træffes bestemmelse om en ny lokalplan for området. Egebjerg og især området Egebjergvang, bærer i dag en stor byrde i form af trafik til Lautrupparken, selvom Ballerup Kommune ikke får de selskabsskatter der oprindelig var tiltænkt fra dette område.

Vi mener derfor ikke, at vi også skal bære byrden for manglende skatteindtægter i form af tæt bebyggelse, samt nedlæggelse af vores grønne område.

Der må kunne findes andre løsninger på dette. Hvis Ballerup Kommune har en intention om at være Grøn Kommune, så bør de leve op til deres egen målsætning og bevare de grønne arealer i Egebjergvang. Det samme gælder borgerinddragelse og beboerindflydelse. Når beboerne/borgerne ikke føler, de har indflydelse på vigtige beslutninger som udvikling og udformning af deres egne boligområder, hvordan skal beboerne så kunne føle ejerskab og tage ansvar for de nye tiltag? Og evt. yde frivilligt arbejde i disse?

Det skulle jo heller ikke gerne være således, at grønne arealer i bebyggelser primært er forbeholdt ejerboliger og andelsboliger. Mennesker der bor i almene boliger har uden tvivl et lige så stort behov for åndehuller og for at kunne nyde grønne arealer i deres bebyggelser.

Vi der er borgere/beboere i området er jo ikke bare en streg på et stykke papir der kan viskes ud, når det passer ind.

Vores bolig er vores faste base, dér hvor vi kan føle os trygge og godt tilpas, det er vigtigt, at man husker på dette. Dette er en af mange årsager til, at vi ikke kan tilgå den nye lokalplan for Egebjerggård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *